اخبارسازمان مدیریت صنعتی تبریز


 

دسته بندی : تحویل پروژه

دانشجویانی مقطع کارشناسی ناپیوسته که درس پروژه را با استاد آقای نیک رزم انتخاب واحد نموده اند گروه 2جهت تحویل و ارائه پروژه ساعت (12-10)روزهای پنجشنبه تاریخ های 18/03/91 و 25/03/91 حضور بهم برسانند .

زمان تحویل و ارائه پروژه تمدید نخواهد شد .آخرين مطالب

 
ADS

آمار بازيد

درباره ما