اخبارسازمان مدیریت صنعتی تبریز


 

دسته بندی : تحویل پروژه

دانشجویانی مقطع کارشناسی ناپیوسته که درس پروژه را با استاد آقای نیک رزم انتخاب واحد نموده اند گروه 1جهت تحویل و ارائه پروژه ساعت (20-18)روزهای چهارشنبه تاریخ های 17/03/91 و 24/03/91 حضور بهم برسانند .

زمان تحویل و ارائه پروژه تمدید نخواهد شد . 

دسته بندی : تحویل پروژه

دانشجویانی مقطع کاردانی که درس پروژه را با استاد آقای نیک رزم انتخاب واحد نموده اند جهت تحویل و ارائه پروژه ساعت (20-18)روزهای شنبه تاریخ های20/03/91 و 27/03/91 حضور بهم برسانند .

زمان تحویل و ارائه پروژه تمدید نخواهد شد 

دسته بندی :

 * گواهینامه های موقت پایان دوره علمی- کاربردی (ترمی)

* گواهینامه های موقت پایان دوره علمی- کاربردی (پودمانی)

* گواهینامه های موقت پایان دوره علمی- کاربردی (کارشناسی)آخرين مطالب

 
ADS

آمار بازيد

درباره ما